top of page

Privacy Charter

Beste klant,

HILDE VANDEN BERGHEN

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens :


Hill-de-sign.BV - Juwelengalerij Hilde Vanden Berghen
 

Albertstraat 23  1500 Halle

www.hildevandenberghen.be

 

1. Algemene informatie
 

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.
 

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pllanguage=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet


 

2. Wie zijn we?
 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de werking van de website op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” .


 

3. Cookies
 

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of
u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch
accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen
worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site
gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website
kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals
Google.


 

4. Beveiliging persoonsgegevens
 

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor
passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van
uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een
wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan
geheimhouding(sverklaringen).


 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk
uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.


 

6. Uw rechten
 

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze
gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te
verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u
kenbaar te maken derde.

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen bij ons.

bottom of page